המדריך לצוואות- עו"ד דנה בן חמו, מגשרת

עודכן: 11 בספט׳ 2021

*המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך ובכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני הקיים כיום או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבמדריך זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במדריך זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמחברת.


תוכן העניינים

 • אודות המחברת

 • כמה מילות הקדמה

 • מהי צוואה?

 • ההסדר הקבוע בחוק הירושה

 • סוגים שונים של צוואות

 • מדוע ומתי מומלץ במיוחד לערוך צוואה?

 • מדוע ומתי מומלץ לעדכן צוואה?

 • מקום שמירת הצוואה והאפשרות להפקדתה

 • נקודות להדגשה

 • מידע נוסף

אודות המחברת

עו"ד דנה בן חמו, בוגרת תואר ראשון במשפטים ( B.L.L) עברה קורסים מקצועיים בגישור כללי ומשפחה, וקורס פרקטיקום מעשי בגישור. מגשרת משנת 2014 ומופיעה ברשימת המגשרים של בתי המשפט. מוסמכת לתואר שני (M.L.L) מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, בהתמחות במשפט אזרחי – מינהלי. עברה השתלמויות בתחום הצוואות, בעלת הסמכה לעריכת "ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון" על פי החוק מטעם האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים. בעלת רקע וידע מהעולם העסקי כמנהלת אתר בתחום התיירות למעלה מעשור בהצלחה, ובעלת ניסיון מגוון ועשיר בתחום האזרחי. מעבר לניסיון רב שנים, נושאת בארגז הכלים התמחויות נוספות בתחומי השכלה מגוונים המעניקים ערך מוסף וראייה כוללת. בעלת משרד בוטיק בחיפה וברמת גן


מבוא


הדרך הסמוכה והבטוחה לוודא חלוקת נכסיו של אדם לאחר לכתו היא כתיבת צוואה. מאחר שאין אדם יודע מה יעלה בגורלו, עליו לערוך צוואה על פי רצונו באופן מסודר ותקף מבחינה חוקית.

ההחלטה האם לערוך צוואה הינה אישית, ונתונה בידי האדם על פי בחירתו וחפצו. במקרים מסוימים, מומלץ מאוד לערוך צוואה על מנת להבטיח את רצון המצווה – חלוקת רכוש אחרת ויורשים שונים מהקבוע בחוק הירושה. נוסף על כך, חוק יסוד כבוד האדם מדגיש את זכויות העל המוגנות: אוטונומיית הפרט וזכותו של אדם על קניינו, שם את האדם במרכז, ומעניק לאדם כבוד לבחור לעשות ברכושו כרצונו.

כל אדם רשאי לכתוב צוואה, לשנות אותה, לגרוע ממנה, להוסיף עליה ואף לבטלה. כל אדם רשאי לכתוב צוואה למעט קטין, פסול דין ומי שאינו מבין את המשמעות של הצוואה. במקרה בו נכתבה צוואה – היורשים המצוינים בה הם היחידים שיהיו יורשיו של המנוח. במקרה בו לא נכתבה צוואה – היורשים יהיו אלה המנויים בהסדר הקבוע בחוק ירושה. חוק הירושה מונה ארבע דרכים לכתוב צוואה. על מנת שהצוואה תקבל תוקף חוקי עליה לעמוד בכללים צורניים וכללים מהותיים. על פי חוק הירושה נהוג לכתוב בצוואה כי זו הנכתבת מבטלת כל צוואה קודמת. הצוואה האחרונה שנכתבה מאוחר יותר מבחינה כרונולוגית היא זו שתתקבל.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך בו מצהיר אדם עוד בחייו, וקובע על פי רצונו את חלוקת הנכסים שצבר ואת היורשים שיירשו אותו על פי בחירתו. המסמך הינו מסמך משפטי.

אמת ונכון הדבר, כי באין צוואה רכושו של המנוח אינו יורד לטמיון, שכן קרוביו ייהנו מנכסי העיזבון בהתאם להוראות חוק הירושה המפרט את החלוקה (קרוביו של אדם על פי ההגדרה בחוק הירושה הם: בן/בת זוג, ילדיו, הוריו, אחיו ואחיותיו וכו'). אולם, המצב שונה כשאדם רוצה לחלק את רכושו באופן שונה מזה הקבוע בחוק הירושה. במצב דברים כזה, הדרך היחידה האפשרית היא: עריכת צוואה שתבטיח חלוקה על פי רצונו (במקרים כמו: בני זוג החיים כידועים בציבור, היעדר יורשים, זוגות פרודים וכו'). בחוק הירושה אין הוראות או הגדרות ספציפיות לאופן עריכת הצוואה. המחוקק קבע הסדר דיספוזיטיבי המאפשר לכל אדם לרשת את קרוביו, אך בד בבד המחוקק מאפשר לאדם לצוות מרצונו החופשי מה ייעשה ברכושו, לרבות הוראות הסותרות את דרך החלוקה או היורשים הכתובים בחוק. הוראות שנכתבות בצוואה גוברות על ההסדר בחוק שאינו חל במקרה של כתיבת צוואה.

עיקרון חופש הציווי מקנה לאדם בעודו בחיים לקבוע בצוואה הוראות על פי רצונו ושיקול דעתו. אדם יכול להדיר מהצוואה אחד או יותר מקרובי משפחתו, או להוסיף אדם אחר. להחליט לצוות חלק או את כל רכושו לגורם שלישי שאין ביניהם קשר, למשל: לעמותה או תאגיד ובלבד שיהוו גוף משפטי על פי דין. אדם יכול לצוות תנאים סבירים לרשת אותו, כגון: בן הזוג שנותר בחיים ימשיך לגור בדירה בה גרו יחדיו שתימכר רק לאחר לכתו. במקרים מסוימים לא יתקבלו התנאים לרשת, אם הם (פוגעים בתקנות הציבור) לא מוסריים או לא חוקיים, בפגיעה מהותית ושינוי באורח חיים – ציווי להתגרש, התחייבות לחינוך וחיים דתיים וכו'ההסדר הקבוע בחוק הירושה

סעיף 10 לחוק הירושה קובע מי יהיו יורשי המנוח על פי הדין: בן זוגו בעת מותו של המוריש, ילדיו ונכדיו, הוריו ואחיו, סבו וסבתו, ודודיו של המוריש.

בן הזוג של המוריש יירש את המיטלטלין, המכונית המשפחתית ואת חלקו בשאר העיזבון – מחצית העיזבון אם נותרו ילדים, נכדים או הורים. אם למוריש אחים, אחיינים או הורים יירש בן הזוג שני שלישים מהעיזבון ובלבד שחיו או גרו יחדיו לפחות שלוש שנים.

סעיף 12 לחוק קובע את עדיפות החלוקה בין היורשים על פי הסדר הבא: ראשית, ילדי המנוח, שנית, הורי המנוח, ולבסוף הורי הוריו. החוק מתייחס למצבים שונים ומיוחדים באשר לסדר העדיפות בחלוקת הרכוש בין קרובי המנוח כגון: חליפיו של יורש, ירושה מכוח אימוץ וזכות המדינה לרשת באין יורשים.

סוגים שונים של צוואות


צוואה בכתב יד – נכתבה, ונחתמה לרבות תאריך כתיבתה, בכתב ידו של המצווה מתחילתה ועד סופה.

צוואה בעדים – מסמך בכתב ומודפס המכיל את התאריך, וחתימת המוריש נעשית במעמד שני עדים כשירים, כשבפניהם הוא מצהיר שערך אותה מרצונו החופשי, לאחריו חותמים גם העדים.

צוואה בפני רשות – נערכת בפני אחד מהגורמים המייצגים רשות, כמו: שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט, הרשם לענייני ירושה, ראש רשות מקומית או נוטריון. אופן עריכת הצוואה ניתן בשתי הדרכים הבאות:

א. המצווה יצהיר בעל פה את דברי צוואתו בפני נציג מגורמי הרשות שבחר.

ב. המצווה בעצמו יגיש בכתב את דברי צוואתו לנציג מגורמי הרשות שבחר.

צוואה בעל פה – צוואה המכונה גם "שכיב מרע", הנאמרת מפיו של המצווה כשהוא נוטה למות בפני שני עדים. החובה המוטלת על העדים היא להעלות את דבריו על הכתב ולהפקיד את המסמך אצל הרשם לענייני ירושה בהקדם האפשרי. אפשרות חריגה זו, נועדה למקרה בו לאדם אין מסוגלות ויכולת, בשל מצבו, להכין צוואה בדרך אחרת משלוש האפשרויות הנזכרות לעיל.


צוואה הדדית - בשנת 2005 הוכנס תיקון לחוק בו הכיר המחוקק בסוג נוסף של צוואה עבור בני זוג. עריכת צוואה מקבילה לשני בני הזוג המורישים זה לזה את הרכוש, ובבוא היום כשהאחרון ילך לעולמו הרכוש יועבר לילדים.


מדוע ומתי מומלץ במיוחד לערוך צוואה?

פיצול הירושה – במקרים בהם המוריש חפץ להוריש חלקים מסוימים מהרכוש לקרובים ולכאלה שאינם קרובים או לתאגידים שלא בהתאם לחוק הירושה. למשל: רבע מהדירה ליורש אחד, חצי מדירה ליורש אחר ורבע נוסף ליורש שלישי.

זכויות שיש להסדיר ברכוש – במקרה בו קיימת דרישה להסדיר זכויות שימוש ברכוש של המצווה לאחר מותו. לדוגמא: בן/בת הזוג שיישארו להתגורר בדירה.

ידועים בציבור – כדאי לערוך צוואה ולמנוע סכסוך פוטנציאלי על מעמד הידוע בציבור שנותר בחיים. מומלץ לפרט בצוואה מי מקבל מה ולמנוע אי נעימויות ופניות לבית המשפט.

בני זוג פרודים – בעיני המדינה עדיין נחשבים לנשואים, כדי למנוע הורשה של אחד לשני מומלץ לערוך צוואה ולפרט בה רצונות עדכניים.

בני זוג גרושים או משפחות שבראשן עומד הורה יחידני – החוק לא נותן דעתו למקרים אלו, לכן כדאי להסדיר זאת בצוואה מפורטת ותקפה.

בני זוג מבוגרים ללא ילדים או אנשים עריריים במקרה שכנראה לא יהיו ילדים, או במקרה של אנשים עריריים כדאי לערוך צוואה ובה לקבוע את גורל הרכוש.

פרק ב' – זוג שנישא בשנית ולכל אחד מבני הזוג ילדים משלהם, מומלץ לערוך צוואה ולמנוע סכסוכים מיותרים.

קטין או פסול דין – כשרוצים להבטיח את עתידם באמצעות קרן יש לערוך צוואה.

הקדש ציבורי או פרטי – כשמוריש מחליט להקים הקדש למטרות ציבוריות או אחרות.

מדוע ומתי מומלץ במיוחד לעדכן צוואה?


בשגרת החיים הדינמיים בה אנו חיים, והשינויים המתרגשים עלינו לבוא חשוב לעדכן את הצוואה. לעיתים אף חובה לבצע בה שינויים, על מנת שזו לא תהייה ריקה מתוכן ולא מתאימה לרצון המצווה או שינוי במצבו. למשל במקרים הללו:

 • מתווספים נכסים נוספים למצבת הרכוש.

 • חלו שינויים כלשהם במספר הנכסים.

 • נולדים צאצאים חדשים: ילדים או נכדים.

 • נפטר אחד מקרובי המשפחה.

 • התרחשות של נישואין או גירושין.

 • שינוי רפואי במצבו של המוריש או אחד מן היורשים.

 • שינוי לרעה במצבו הכלכלי של המוריש או אחד מן היורשים.

 • בכל המקרים המנויים לעיל ועוד אחרים, יש לערוך שינויים, תוספות או לגרוע מן הצוואה כדי להתאימה לאורחות החיים, המצבים והרצונות המשתנים.


מקום שמירת הצוואה והאפשרות להפקדתה


ההמלצה הגורפת היא לשמור היטב את הצוואה במקום בטוח או בידיים נאמנות. נהוג להכניסה למעטפה ולאפסן במקום רחוק מעיני זרים. רצוי להודיע לאדם הקרוב ביותר אליכם היכן הונחה, כך שבבוא העת יהיה קל לאתרה.

חשוב לציין, במידה והצוואה לא תמצא, לא יהיה ניתן לפעול על פיה. רכוש המוריש יחולק בין יורשיו על פי ההסדר הקבוע בחוק. בשל כך, מומלצת הפקדת הצוואה.

הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים, היא הצעד הבטוח ביותר לשמירה על הצוואה. כמו כן, מניעת השחתה, אובדן, שינוי או היעלמות הצוואה. ההפקדה תאפשר ליורשים לפנות לרשם לענייני צוואה בשעת הצורך לקבל עותק של הצוואה, גם אם הם לא היו מודעים לה. יתרון נוסף להפקדת הצוואה במשרדי הרשם לענייני צוואה הוא: תיחסם האפשרות להגיש צוואה קודמת שהתבטלה כשנערכה צוואה חדשה.

הפקדת צוואה היא פרוצדורה פשוטה וקלה בעלות נמוכה יחסית, רק המוריש או המורישה והם בלבד יוכלו להפקיד את הצוואה המקורית אצל הרשם לענייני ירושה.

דגשים והמלצות


 • וודאו כי המסמך נערך בידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, מתמחה ובעל ניסיון בתחום.

 • ההמלצה הגורפת היא לבצע הפקדה של הצוואה ברשם לענייני ירושה.

 • מומלץ לבחון ולוודא כי התנאים הכתובים בצוואה הינם תנאים סבירים וחוקיים, כדי למנוע אפשרות של ביטולם.

 • אדם שהמצווה מבקש לרשום כמי שנהנה על פי הכתוב בצוואה, לא יוכל לקחת חלק או להיות נוכח בעריכתה.

 • במקרה של יורש קטין, פסול דין, או הסובל מלקות נפשית רצוי למנות נאמן לחלקו בעיזבון.

 • מוצע כי הצוואה תיבחן במידת הצורך מעת לעת, כדי להתאימה לאורח החיים המשתנה.

 • במקרה בו מוריש מבוגר מאוד או חולה, רצוי לקבל חוות דעת רפואית על כשירותו לצוות.

 • זכרו, תמיד ניתן לשנות, להוסיף או לגרוע מן הצוואה, וזו האחרונה היא שתקבע.


מידע נוסף


המדריך מתבסס על דברי החוק הנוגעים לצוואה להלן:

חוק הירושה, תשכ”ה-1965.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב-1992.


במידה ואתם מעוניינים במידע נוסף מוזמנים לפנות אליי לכל שאלה ואשמח לסייע. ניתן לפנות במייל לכתובת: office.danab@gmail.com

ניתן לפנות בטלפון למספר: 052-6022245


המידע לעיל מהווה מידע ראשוני בלבד ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו. אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה לנקיטת הליכים ו/או להימנעות מהם. מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום צוואות בטרם נקיטת כל פעולה.

65 צפיות0 תגובות