Image by Dylan Gillis

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

 

מסמך משפטי הנערך לשם תכנון עתידי, בשלב בו אתם בעלי יכולת ומסוגלות לקבל החלטות. עריכת המסמך תיתן וודאות איך חייכם יתנהלו בשעה שלא תוכלו לדאוג לעניינכם, ותוכלו לבחור מי האדם ואלו עניינים יהיו בסמכויותיו כדי שידאג לכם.

בייפוי כוח מתמשך תוכל לקבוע איך יתנהלו חייך, כאשר לא תוכל להבין בדבר ולדאוג לעניינך. תוכל למנות אדם או מספר אנשים למיופה כוח, שאתה סומך עליהם שידאגו לענייניך בהיבטים שונים של חייך ויפעלו בשמך ולרווחתך. האדם הממנה את מיופה הכוח יוכל לבחור אלו סמכויות להעניק לו ובאילו עניינים יקבל את סיועו. ניתן למנות להיבט מסוים (רפואי, אישי או רכושי) או לכל ההיבטים. נתונה בידי הממנה האפשרות לבחור כמיופה כוח אדם מקרובי משפחתו, אדם מסביבתו החברתית הקרובה או איש מקצוע האמון עליו. קיימת חובה כי ייפוי כוח מתמשך ייערך ויאושר בידי עו"ד שעבר הסמכה של האפוטרופוס הכללי.

 

מסמך הבעת רצון

 

הינו כלי משפטי המאפשר להורה בכלל ולהורה יחידני בפרט, לבחור אדם האמון עליו שימונה תחתיו כאפוטרופוס מחליף לילדיו במקרה הצורך.